บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสฤษดิเดช
 ห้องสอบที่ 1
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 1 2 4 7 0 4 4 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1   โรงเรียนตราษตระการคุณ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

เลขที่นั่งสอบ. 16

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
29/9/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------