บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลชุมพร
 ห้องสอบที่ 8 อาคาร 2 ห้อง ป.5/4 (233)
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายชิติพัทธ์  พงษ์พันธ์เกษม  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 9 0 4 2 0 4 5 6
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 228

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
16/7/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------