บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลชุมพร
 ห้องสอบที่ 3 อาคาร 2 ห้อง ป.3/3 (223)
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สอนสวัสดิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 9 0 4 2 0 4 1 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 77

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
5/7/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------