บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลชุมพร
 ห้องสอบที่ 11 อาคาร 2 ห้อง ป.5/2 (244)
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงเหมรัชต์  เอกพจน์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 9 0 4 2 0 2 4 8
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 336

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
13/7/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------