บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลชุมพร
 ห้องสอบที่ 4 อาคาร 2 ห้อง ป.3/4 (222)
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงภูริชญา  สินชู  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 9 0 4 2 0 2 0 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 119

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
13/7/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------