บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
 ห้องสอบที่ 20 อาคารเทพรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 245
-------------------------------------------------------- 
นางสาวยุภรัตน์  เชื้อหมอ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 1 2 6 7 1 2 6 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนสตรีศรีน่าน
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

เลขที่นั่งสอบ. 609

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
4/7/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------