บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสฤษดิเดช
 ห้องสอบที่ 5 ตึกวิริยะลัมภะ 3 ห้อง ป.5/11
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงวรรณพร  ธีราทรง  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 1 2 4 8 0 3 3 7
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

เลขที่นั่งสอบ. 150

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
29/9/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------