บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสฤษดิเดช
 ห้องสอบที่ 2 ตึกวิริยะลัมภะ 3 ห้อง ป.4/13
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงชนาณัติ  หัสรังค์  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 1 2 4 7 0 0 2 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

เลขที่นั่งสอบ. 38

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
1/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------