บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 ห้องสอบที่ 10 อาคาร 1 ห้อง 126
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายสิรวิชญ์  เกนท์ทา  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 1 2 6 6 1 5 3 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

เลขที่นั่งสอบ. 291

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
4/7/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------