บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  เทเรซาอุปถัมภ์
 ห้องสอบที่ 3
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงอินทุอร  ตุ่นปรุ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 4 0 6 3 0 0 2 7
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/2/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------