บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/10
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  จ้องศิรินุรักษ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 1 0 7 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนกานดา
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
30/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------