บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 30 อาคารพ่อหลวง ชั้น 1 ห้อง ป.2/6
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายปุณยวีร์  เติมบุญ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 4 5 0 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนวัดยานนาวา
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
27/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------