บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.1/3
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันนนท์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 4 5 8 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------