บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 33 อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.4/7
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงพัชราภรณ์  ุสุดดี  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 4 5 9 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------