บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/11
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงญาณาภรณ์  บุญเพ็ง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 4 0 2 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
28/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------