บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
 ห้องสอบที่ 20 อาคารบัวขาว ชั้น 3 ห้อง ป.5/5
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายธนรวี  อินศิริ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 8 1 5 5 0 9 0 7
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล




...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/2/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------