บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
 ห้องสอบที่ 6 ชั้น 2 อาคารศรีเสริมกสิกร
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงพิชชาภา  อินน้อย  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 2 0 8 0 1 1 0 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
7/6/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------