บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
 ห้องสอบที่ 6 อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.4/6
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงพิชญธิดา  ประสมทรัพย์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 8 1 5 5 0 5 7 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/9/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------