บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 14 อาคารพระมหาชนก ชั้น 1 ห้อง ป.2/3
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงณัฐกมล  สื่อเฉย  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 4 5 6 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนบางแคเหนือ(ชั้น-จำนงค์ ฉ่องสวนอ้อยอนุสรณ์)
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------