บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 ห้องสอบที่ 15 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 4/1
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงณัฐชยา  เมฆนาคา  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 7 1 2 7 0 6 5 6
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4  โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/9/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------