บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงธนพร  ชมเชย  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 7 1 2 7 0 6 2 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4  โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/9/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------