บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
 ห้องสอบที่ 2 อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 3 ห้อง ป.6/4
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงชนิสรา  บุญสังข์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 1 8 0 0 6 8 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
29/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------