บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
 ห้องสอบที่ 6 อาคารมุทิตา ชั้นที่ 3 ห้อง ป. 4/1
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงวรรณรดา  คำสิทธิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 1 8 0 0 7 0 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
1/11/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------