บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
 ห้องสอบที่ 3 อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 3 ห้อง ป.6/5
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ก้านพลู  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 1 8 0 0 6 9 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
31/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------