บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
 ห้องสอบที่ 12 อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.3/6
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  นางสาวรัชนี  ศิริราญ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 8 1 5 5 0 8 2 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/9/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------