บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
 ห้องสอบที่ 3 อาคารลีลาวดี
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายมงคล  คงดอน  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 3 0 5 6 0 1 1 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
28/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------