บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  เทเรซาอุปถัมภ์
 ห้องสอบที่ 2 ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สพป.นครราชสีมา เขต 2
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงเขมิสรา  รอดสวัสดิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 4 0 6 3 0 0 2 4
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/2/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------