บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 ห้องสอบที่ 9 อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7604
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงทิฆัมพร  เหล็มแล๊ะ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 0 2 4 6 1 8 5 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3  โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
31/3/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------