บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
 ห้องสอบที่ 1 อาคารลีลาวดี
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงณัฐสิริ  นาคปรีชา  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 0 5 6 0 0 8 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนแม่สอด
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
28/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------