บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 26 อาคารพระมหาชนก ชั้น 3 ห้อง ป.3/7
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงบุษราภรณ์  ชื่นสุวรรณ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 4 0 8 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนวัดบางปะกอก
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------