บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ป.1/6
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงจันทร์ฉัตร  ศุภเศรษญ์ศักดิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 2 0 1 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนลาซาล
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
31/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------