บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  เทเรซาอุปถัมภ์
 ห้องสอบที่ 1 ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สพป.นครราชสีมา เขต 2
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงรุจิราภรณ์  จำปาขันธ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 4 0 6 3 0 0 1 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/2/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------