บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนวิชิตสงคราม
 ห้องสอบที่ 4
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงชนิตา  พันราช  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 0 1 1 1 2 2 2 7
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ (วันครู 2502)
 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
29/5/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------