บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
 ห้องสอบที่ 9 ชั้น 3 อาคารศรีเสริมกสิกร
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงอนิตตา  แซ่โฟ้ง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 2 0 8 0 1 1 0 7
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
4/4/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------