บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
 ห้องสอบที่ 33 ชั้น 3 อาคารเกื้อกูลมิตร
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงสุชาดา  มะโนราช  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 2 0 8 0 1 1 4 0
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
6/6/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------