บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
 ห้องสอบที่ 4 อาคารลีลาวดี
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายกวินเทพ  ฟูเชื้อ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 3 0 5 6 0 2 3 6
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
28/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------