บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 20 อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.3/2
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายธนุส  สัตตะจารุวงษ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 3 6 6 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
28/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------