บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ป.1/5
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายเกษชรินทร์  อยู่เกษ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 2 3 2 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
27/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------