บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสตูลวิทยา
 ห้องสอบที่ 30 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  นางสาวดานา  ติงหวัง  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 0 2 4 6 2 2 1 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3  โรงเรียนกำแพงวิทยา
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16




...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
1/4/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------