บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.1/1
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงกชมน  สุริยะพันธุ์พงศ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 3 8 4 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------