บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/7
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงจุฑาพรณ์  แก่นณรงค์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 3 9 3 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
31/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------