บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
 ห้องสอบที่ 3 อาคารลีลาวดี
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงนันทพร  ดงแสนสุข  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 3 0 5 6 0 2 0 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
28/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------