บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
 ห้องสอบที่ 15 ชั้น 4 อาคารศรีเสริมกสิกร
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงชลธิชา  หล่อเงิน  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 2 0 8 0 1 1 6 2
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
7/6/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------