บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 ห้องสอบที่ 3 อาคาร 1 ชั้น 3
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายณัฐพัฒน์  เหมพัฒน์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 0 0 7 1 0 0 5 3
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
28/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------