บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนวิชิตสงคราม
 ห้องสอบที่ 1
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายกฤติน  ศรีนิ่ม  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 0 1 1 1 2 3 4 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล




...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/9/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------