บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอมรศิลป์
 ห้องสอบที่ 4 อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.4/4
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงปัณฑิตา  นวลิขิตกุล  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 4 0 6 7 0 9 2 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/9/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------