บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอมรศิลป์
 ห้องสอบที่ 21 อาคาร 4 ตึกธุรการ ห้องป.3/1
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายวิชิรพงศ์  แสนสุข  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 4 0 6 7 0 9 3 3
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4  โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
30/9/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------