บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 29 อาคารพ่อหลวง ชั้น 1 ห้อง ป.2/5
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงปาณิศรา  ท้วมเสน  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 4 5 4 7
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4  โรงเรียนคลองปักหลัก
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
27/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------