บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนวิชิตสงคราม
 ห้องสอบที่ 13
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายพีรวัส  ณ สงขลา  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 0 1 1 1 2 3 6 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
29/5/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------