รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2382520851
เด็กหญิงกชกร  คล่องแคล่ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
2
2382520852
เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
3
2382532769
เด็กหญิงกรวิภา  อาจศิริ
ม.3
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
4
2382520009
เด็กชายกฤตยชญ์  หอมอ่อน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
5
2382520854
เด็กชายกฤตย์  สุนทร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
6
2382520856
เด็กชายกวินภพ  จันเจือ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
7
2382520857
เด็กหญิงกอบัว  ศุภรัชชานนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
8
2382531217
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินจินดา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สพม. เขต 23
9
2382532774
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทศรี
ม.2
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
10
2382533709
เด็กหญิงกัลยากร  มอญทิพย์
ม.3
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สพม. เขต 23
11
2382520016
นางสาวกานต์รวี  ทวีกุล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
12
2382520017
นายกิตติชัย  วรรณพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
13
2382520861
เด็กชายกิตติภพ  กุมภิโร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
14
2382520019
นางสาวกุลธิดา  ยะโส
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
15
2382520862
เด็กหญิงกุลปภา  จิรัปปภา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
16
2382520717
นายเกริกเกียรติ  เอกสวรรค์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม. เขต 22
17
2382530148
เด็กชายไกรวิชญ์  ขาวสุริจันทร์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
18
2382532778
เด็กหญิงขนากานต์  วารินทร์
ม.2
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
19
2382520864
เด็กชายคฑาวุธ  อ้วนแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
20
2382533727
เด็กชายคมพร  แก้วพาดี
ม.2
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สพม. เขต 23
21
2382530009
เด็กหญิงจณิสตา  ซ้ายขวา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
22
2382533041
นายจักรนรินทร์  โสมสิธิ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สพม. เขต 23
23
2382520027
เด็กชายจักรภัทร  วงศ์ธรรม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
24
2382520746
เด็กหญิงจารวี  คงอยู่
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม. เขต 22
25
2382520865
เด็กหญิงจิดาภา  จันทะรัง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
26
2382520526
เด็กหญิงจิดาภา  แสงกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม. เขต 22
27
2382520034
เด็กชายจิรโรจน์  วงศ์พนารัตน์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
28
2382532783
เด็กหญิงจิรัชญา  เป้าจันทึก
ม.2
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
29
2382520360
เด็กหญิงจิราพร  ไชโย
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
สพม. เขต 22
30
2382531258
นายจิรายุทธ  ศิลารักษ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สพม. เขต 23
31
2382520362
เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีสุขโข
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
สพม. เขต 22
32
2382531792
เด็กหญิงจีราภรณ์  ก่อแก้ว
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
สพม. เขต 23
33
2382520252
เด็กชายเจษฎาภรณ์  จาบบุญมา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
34
2382520253
นายเจษนัยษ์  วงศ์เลิศ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
35
2382520037
เด็กหญิงฉัตรชนก  อุณาภาค
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2382520039
เด็กชายฉัตรวัฒน์  ค่ำคูณ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
37
2382520536
นางสาวชนกนันท์  สิงห์คะ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม. เขต 22
38
2382520868
เด็กหญิงชนนิกานต์  บุทธิจักร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
39
2382520042
เด็กชายชนวีร์  แย้มขยาย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
40
2382530015
เด็กชายชนะเทพ  ธุระนนท์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
41
2382533086
นายชนินทร์  กลิ่นผล
ม.3
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สพม. เขต 23
42
2382532792
เด็กชายชยกร  สานุศิษย์
ม.1
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
43
2382520869
เด็กชายชลธิศ  ศรีโยธี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
44
2382520545
นางสาวชลลดารัตน์  มาลี
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม. เขต 22
45
2382530017
นางสาวชลิดา  ผิวยะเมือง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
46
2382520756
เด็กหญิงชัญญา  ปลายด่วน
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม. เขต 22
47
2382532979
เด็กหญิงชัญญานุช  นิ่มน้อย
ม.2
โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
สพม. เขต 23
48
2382520046
นางสาวชัญญานุช  ยอแสง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
49
2382531284
นายชัยธวัช  บาลไพร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สพม. เขต 23
50
2382520870
เด็กชายชัยพัฒน์  แสนสุภา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
51
2382532146
เด็กชายชินวรา  คำศรี
ม.2
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
สพม. เขต 23
52
2382532676
เด็กชายชินวัตร  ด่างเกษี
ม.3
โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
สพม. เขต 23
53
2382520871
เด็กชายชินาธิป  ทิวากรศศิธร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
54
2382531288
นางสาวชุติกาญจน์  คำทะเนตร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สพม. เขต 23
55
2382533105
นางสาวชุติมา  เทวะเส
ม.3
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สพม. เขต 23
56
2382534064
เด็กชายเชษฐา  บุพศิริ
ม.3
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สพม. เขต 23
57
2382520960
เด็กชายไชยกร  พงศ์ชินฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
58
2382520961
เด็กชายไชยวัศ  ปัททุม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
59
2382532652
เด็กชายไชยุทธ  ไมทอง
ม.1
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
สพม. เขต 23
60
2382520872
เด็กหญิงญริดา  รัตนวรรณี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
61
2382520873
เด็กหญิงญาณภัทร  วงศ์สุรเกียรติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
62
2382530020
เด็กหญิงญาณิศา  พรหมเชษฐา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
63
2382530019
นางสาวญาณิศา  พูนเม็ง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
64
2382530021
เด็กหญิงญาดา  พิทักษ์ศฤงคาร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
65
2382520055
เด็กหญิงญาดา  พิริยพงศ์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
66
2382520874
เด็กชายฐปนรรฆ์  เทพสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
67
2382520876
เด็กหญิงฐิติภา  สิมตะมะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
68
2382520563
เด็กหญิงฐิติมา  ซาซุม
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม. เขต 22
69
2382533121
นางสาวฐิติมา  สุทธิมาตย์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สพม. เขต 23
70
2382530023
นางสาวฐิติรัตน์  ใจโชติ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2382531299
นางสาวฑิฆัมพร  ผงธุลี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สพม. เขต 23
72
2382520059
เด็กหญิงณพรรษ  ใจแข็ง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
73
2382530025
เด็กหญิงณพรัตน์  แก้วฝ่าย
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
74
2382530026
เด็กชายณพวิทย์  ต้นเชื้อ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
75
2382530028
เด็กหญิงณภัทรา  เพชรเฟื่องฟ้า
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
76
2382520062
เด็กชายณรงศักดิ์  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
77
2382520063
เด็กหญิงณัชชา  อินทรักษา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
78
2382520388
เด็กหญิงณัฐฐิชา  แก้วมาลา
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
สพม. เขต 22
79
2382530033
เด็กหญิงณัฐธิดา  พงศ์สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
80
2382520879
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุยะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
81
2382531307
นายณัฐพงศ์  ไชยราช
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สพม. เขต 23
82
2382520881
เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งดำรงวัฒน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
83
2382532802
เด็กหญิงณัฐรดาทิพย์  ทับทิม
ม.2
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
84
2382520882
เด็กหญิงณัฐวรา  คำสร้าง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
85
2382533153
เด็กชายณัฐวัฒน์  กาสุริย์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สพม. เขต 23
86
2382520073
นายณัฐวุฒิ  คนใจบุญ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
87
2382530038
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศักดิ์สิทธิการ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
88
2382532160
นางสาวณัฐิฌา  ปลัดสงคราม
ม.3
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
สพม. เขต 23
89
2382520884
เด็กชายณัฐิวุฒิ  แสงสารพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
90
2382520885
เด็กหญิงณิชารัศม์  ธีระลักขณาภัสร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
91
2382530039
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ยศแก้ว
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
92
2382520076
นายถิรวุฒิ  สิมตะมะ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
93
2382520886
นายถิรายุ  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
94
2382532098
นายทยากร  วะลับ
ม.3
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
สพม. เขต 23
95
2382533784
เด็กชายทัพไท  วงค์วันดี
ม.3
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สพม. เขต 23
96
2382520889
เด็กชายทีปกร  จรบุรมย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
97
2382531203
นายเทพนรินทร์  ทานาลาด
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
สพม. เขต 23
98
2382520890
เด็กชายธชาดล  วงศ์พนิตกฤต
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
99
2382521001
เด็กชายธนกฤต  กิติอาษา
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
สพม. เขต 22
100
2382520081
เด็กชายธนดล  อย่างสวย
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
101
2382530040
เด็กชายธนบดี  งิ้วพรหม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
102
2382520082
เด็กชายธนรัตน์  ประไชโย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
103
2382520083
เด็กชายธนวรรธน์วรดร  โกพลรัตน์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
104
2382531835
เด็กชายธนวัฒน์  สัมฤทธิ
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
สพม. เขต 23
105
2382521005
เด็กหญิงธนัชญา  น้อยทรง
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
สพม. เขต 22
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2382530043
เด็กหญิงธนัยชนก  ขันเงิน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
107
2382532173
เด็กชายธนาทิพย์  แสนคํา
ม.3
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
สพม. เขต 23
108
2382532808
เด็กชายธนาธิป  ไชยทองพันธํุ
ม.2
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
109
2382533190
เด็กชายธนาวุธ  เปี่ยมปุก
ม.1
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สพม. เขต 23
110
2382530048
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสอาด
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
111
2382534154
เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิพันธ์
ม.3
โรงเรียนโพนงามศึกษา
สพม. เขต 23
112
2382520893
เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรพิธ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
113
2382530051
เด็กหญิงธัญญา  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
114
2382530053
เด็กหญิงธัญธิตา  นามประกาย
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
115
2382520771
เด็กหญิงธัญยานันท์  โชติรักษวงศ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม. เขต 22
116
2382530054
เด็กหญิงธัญรดา  จันทะนาม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
117
2382520894
เด็กหญิงธัญรดา  แสงพิศาล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
118
2382520895
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
119
2382520261
เด็กหญิงธันย์ชนก  สิมลี
ม.3
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
สพม. เขต 22
120
2382531844
เด็กชายธันยบูรณ์  ชานันโท
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
สพม. เขต 23
121
2382520896
นางสาวธันยาภัทร์  แสนศรีมหาชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
122
2382533810
เด็กหญิงธาราทิพย์  เมืองมา
ม.3
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สพม. เขต 23
123
2382533209
นางสาวธิญาดา  คุตนาม
ม.3
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สพม. เขต 23
124
2382532099
นางสาวธิติสุดา  ป้องทอง
ม.3
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
สพม. เขต 23
125
2382530056
เด็กหญิงธิราพร  กุลวงษ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
126
2382532448
เด็กชายธีปกร  เจริญชัย
ม.3
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
สพม. เขต 23
127
2382520095
เด็กชายธีรกานต์  ศรีวรขาน
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
128
2382532182
เด็กชายธีรนัย  อุดเลิศ
ม.2
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
สพม. เขต 23
129
2382530057
เด็กชายธีรภัทร  จิตจักร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
130
2382532817
เด็กชายธีรวิทย์  คำแสนสุข
ม.3
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
131
2382520097
เด็กชายธีระดนย์  ดุงศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
132
2382532186
เด็กชายนนทนัตถ์  เเสงลอย
ม.2
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
สพม. เขต 23
133
2382520898
นายนพณัฐ  ขันธุแสง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
134
2382520899
เด็กหญิงนพรัตน์  เส
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
135
2382520775
นางสาวนภษร  วัฒนธรรม
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม. เขต 22
136
2382520900
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธงวิชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
137
2382530060
เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักษาแสง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
138
2382530059
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สรวิศมงคล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
139
2382520778
เด็กหญิงนริศรา  ไชยสระ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม. เขต 22
140
2382520607
เด็กหญิงนฤมล  ธงยศ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม. เขต 22
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2382520608
เด็กชายนฤสรณ์  อึ้งอุปละชัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม. เขต 22
142
2382520779
เด็กหญิงนลินนิภา  ท้าวพรหม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม. เขต 22
143
2382520901
เด็กหญิงนลินนิภา  บุญสอน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
144
2382520902
เด็กหญิงนลินรัตน์  บุญเลิศ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
145
2382532820
เด็กชายนวมินนทร์  ยาปัญยะ
ม.3
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
146
2382534321
เด็กชายนัทธพงศ์  อุปชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
สพม. เขต 23
147
2382532467
เด็กชายนัทสิทธิ์  นนดารา
ม.3
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
สพม. เขต 23
148
2382520104
เด็กชายนันทกร  โนนกลาง
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
149
2382520906
เด็กหญิงนันท์พนิตา  ไชยดิลก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
150
2382534167
เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วก่อง
ม.2
โรงเรียนโพนงามศึกษา
สพม. เขต 23
151
2382530063
นางสาวนันธ์หทัย  ปิยจิตรไพรัช
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
152
2382520107
เด็กหญิงนิธินันท์  ดาราสว่าง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
153
2382532822
เด็กหญิงนิศากร  ศรีสรรณ์
ม.2
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
154
2382532471
เด็กหญิงนิศารัตน์  สัตถาผล
ม.1
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
สพม. เขต 23
155
2382530064
เด็กชายนุชิษฐ์  เทบำรุง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
156
2382520110
เด็กชายบวรทัต  อินธิโส
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
157
2382520416
เด็กชายบุญญพัฒน์  คำมุงคุณ
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
สพม. เขต 22
158
2382520909
เด็กหญิงบุญญอร  จันทร์นนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
159
2382520114
นางสาวบุญนิษา  สมตน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
160
2382530066
เด็กหญิงบุณธิชา  จินดาแป้น
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
161
2382520910
เด็กหญิงบุณยาพร  แฝงอาวุธ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
162
2382520955
เด็กหญิงเบญญทิพ  ดอนสนธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
163
2382532320
เด็กหญิงเบญญาภา  โถคำนาม
ม.2
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
สพม. เขต 23
164
2382530146
เด็กหญิงเบญญาภา  นามประกาย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
165
2382520255
เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองวีระยุทธ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
166
2382530147
เด็กหญิงเบญญาภา  หูชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
167
2382531868
เด็กหญิงปณสรณ์  อ่อนสุระทุม
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
สพม. เขต 23
168
2382520911
นางสาวปภาดา  ถิตย์รัศมี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
169
2382530069
เด็กหญิงปภาดา  เรืองวรบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
170
2382520620
เด็กหญิงปภาวรินท์  อภัยโส
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม. เขต 22
171
2382530071
นางสาวปภาวี  ศรีบุญรัตน์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
172
2382532481
เด็กชายปรมินทร์  บุญทรง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
สพม. เขต 23
173
2382520124
เด็กหญิงประวิชญา  ไพรวัลย์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
174
2382520421
เด็กหญิงปราณปริยา  โสดาลี
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
สพม. เขต 22
175
2382520912
นางสาวปราถนา  เล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2382520913
เด็กหญิงปรายฟ้า  บุรีศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
177
2382531404
เด็กหญิงปริญญาพร  ไชยคำภา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สพม. เขต 23
178
2382530637
เด็กชายปริพล  โคตรผาย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
สพม. เขต 23
179
2382530072
นางสาวปลายฟ้า  ปิติพงศ์พล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
180
2382520914
เด็กหญิงปวริศา  เกษโกมล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
181
2382520915
เด็กหญิงปวริศา  หนาดคำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
182
2382520427
เด็กหญิงปวิชญา  จันทร์งาม
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
สพม. เขต 22
183
2382520916
เด็กชายปองคุณ  เพ็ชรภา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
184
2382520130
เด็กชายปัณณทัต  อยู่ยงวัฒนา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
185
2382520131
เด็กชายปัณณธร  โยไทธะแสง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
186
2382520628
นางสาวปัณณพร  ศรีสิงหเดช
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม. เขต 22
187
2382530073
เด็กหญิงปานฤทัย  ดวงเทียน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
188
2382520917
เด็กหญิงปิติพร  สินทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
189
2382520632
เด็กหญิงปิยธิดา  เชาวนปรีชา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม. เขต 22
190
2382520134
นายปิยะวัฒน์  สวัสกุล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
191
2382520136
เด็กหญิงปิยาภรณ์  นามศรี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
192
2382530076
เด็กหญิงปุณญาพร  วงศ์มีแก้ว
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
193
2382530078
นายปูรณ์  ผานิตกุลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
194
2382531416
นายพงศกร  เครือเพชร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สพม. เขต 23
195
2382520920
เด็กชายพงศกร  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
196
2382520139
เด็กหญิงพชรพร  พุทธาผา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
197
2382530676
เด็กชายพชรพล  โถบำรุง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
สพม. เขต 23
198
2382533332
เด็กหญิงพชรภา  ธงชัย
ม.3
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สพม. เขต 23
199
2382520790
เด็กหญิงพนิดา  พิกุลศรี
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม. เขต 22
200
2382520921
เด็กหญิงพรทิพย์  บูรรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
201
2382530082
นางสาวพรนภัส  ต๊ะย่วน
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
202
2382520435
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศิริธนดล
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
สพม. เขต 22
203
2382532836
เด็กหญิงพรรษมนพร  สีสถาน
ม.3
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
204
2382520148
เด็กชายพศุตม์  สัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
205
2382520792
เด็กชายพสธร  ธีรพงษกร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม. เขต 22
206
2382530084
เด็กชายพสธร  ปิลอง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
207
2382530085
เด็กหญิงพัชรพร  สัพโส
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
208
2382532508
เด็กหญิงพัชรพร  แสนอุบล
ม.3
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
สพม. เขต 23
209
2382520149
เด็กชายพัชรพล  หลาซุน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
210
2382531198
เด็กหญิงพัชรินทร์  ดรพินิจ
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
สพม. เขต 23
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2382530086
นางสาวพัชรีวรรณ  ตั้งธนานุสนธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
212
2382532228
นางสาวพัณณิตา  พร้อมโกมล
ม.3
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
สพม. เขต 23
213
2382520153
เด็กชายพิชญะ  นึกชม
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
214
2382520797
เด็กหญิงพิชญาพร  อยู่ทอง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม. เขต 22
215
2382520926
เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
216
2382530088
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อัคบาล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
217
2382533899
เด็กชายพิทวัส  ต้อนรับ
ม.2
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สพม. เขต 23
218
2382520158
เด็กหญิงพิมปฏิภาณ  ตั้งอุปละ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
219
2382530090
เด็กหญิงพิมพ์พจี  ศรีนุกูล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
220
2382520798
เด็กหญิงพิมพิษา  พันระนา
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม. เขต 22
221
2382533375
เด็กหญิงพิยดา  จันมีแก้ว
ม.2
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สพม. เขต 23
222
2382531440
เด็กหญิงพิยดา  พานนท์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สพม. เขต 23
223
2382530092
นางสาวพิริยากร  เรืองวรบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
224
2382520160
เด็กหญิงพิริษา  โพธิ์เสนา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
225
2382520929
นายพีรพัฒ  อินพรมมา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
226
2382530094
เด็กชายพีรัชชัย  ศรีพรหม
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
227
2382532650
เด็กหญิงแพรวา  คำมุงคุณ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
สพม. เขต 23
228
2382533391
เด็กหญิงภคพร  พรหมสาขา ณ สกบนคร
ม.3
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สพม. เขต 23
229
2382530097
เด็กหญิงภรภัทร  ลาโสภา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
230
2382520167
นางสาวภัณฑิรา  สารรัตน์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
231
2382530098
เด็กชายภัทรดนัย  วงษาเนาว์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
232
2382533399
เด็กชายภัทรพล  วิทยาภูมิ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สพม. เขต 23
233
2382530101
เด็กหญิงภัทรมน  บุญชาญ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
234
2382520170
นายภัสกร  ปานเพชร
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
235
2382530105
เด็กชายภาณุเดช  เพชรเฟื่องฟ้า
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
236
2382520171
นางสาวภาสินี  อยู่ยงวัฒนา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
237
2382520172
เด็กหญิงภุมรินรัตน์  นิธิธรรมธร
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
238
2382533931
เด็กชายภูบดินทร์  ใครบุตร
ม.2
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สพม. เขต 23
239
2382530108
เด็กชายภูเบศ  รุจิโรจน์อำไพ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
240
2382520935
เด็กชายภูเบศ  ลิ้มวัฒนา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
241
2382520932
เด็กชายภูมินทร์  สิทธิเสนา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
242
2382520933
เด็กชายภูมิภัทร  รักจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
243
2382530106
เด็กชายภูมิรพี  ทองพันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
244
2382532848
เด็กหญิงภูริชญา  แสงกล้า
ม.3
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
245
2382532849
เด็กชายภูริทัต  พุทธกุล
ม.1
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2382530107
เด็กชายภูริทัตตุ์  เลิศกิจไพศาล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
247
2382520177
เด็กชายภูริเวศม์  เมธเมาลี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
248
2382520450
เด็กชายภูวิศ  หงคงคา
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
สพม. เขต 22
249
2382532852
เด็กหญิงมนชยา  คำภาศรี
ม.3
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
250
2382532853
เด็กหญิงมลฑน์กาญจน์  เหล่าอุดม
ม.2
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
251
2382520723
นางสาวเมทิกา  วราทวีธำรง
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม. เขต 22
252
2382532648
เด็กชายเมธาวัธ  สาเกตุ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
สพม. เขต 23
253
2382520957
เด็กหญิงเมย์ฐิตา  ศรีหลิ่ง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
254
2382520936
เด็กชายยศสรัล  ไชยภักดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
255
2382520453
เด็กชายรพินทร์  นะราช
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
สพม. เขต 22
256
2382530112
เด็กหญิงรมิดา  คุณพระเมือง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
257
2382520185
นางสาวรวิสรา  ศรีมันตะ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
258
2382520809
เด็กชายรัชพล  สุพร
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม. เขต 22
259
2382531926
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วะทันติ
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
สพม. เขต 23
260
2382520958
เด็กหญิงเรข์ณพัศ  สุวรรณปริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
261
2382530118
นายวชิรวิชญ์  นามประกาย
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
262
2382531936
เด็กชายวชิรวิทย์  ชาติชำนิ
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
สพม. เขต 23
263
2382530119
เด็กหญิงวนัชพร  จิตติโล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
264
2382520937
เด็กชายวรดล  ห้วยทราย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
265
2382533453
เด็กชายวรปรัชญา  แก้วดวงดี
ม.1
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สพม. เขต 23
266
2382532859
เด็กชายวรพล  คนงาม
ม.1
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
267
2382520941
เด็กชายวรเมธ  ไชยเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
268
2382530120
เด็กหญิงวรรณกร  งอยผาลา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
269
2382520669
เด็กหญิงวรรณภา  โคตรสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม. เขต 22
270
2382520190
เด็กหญิงวรวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
271
2382530121
เด็กหญิงวรวลัญช์  วงศ์อามาตย์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
272
2382520939
เด็กหญิงวรัทยา  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
273
2382520940
นายวรายุทธ  วุฒิพรหม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
274
2382520193
เด็กหญิงวรารัตน์  อุ่นอาจ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
275
2382531495
นางสาววริศรา  สีนูเดช
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สพม. เขต 23
276
2382532862
เด็กชายวสุธา  อินทร์จันทร์์
ม.3
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
277
2382520674
นางสาววิชญาพร  สุนนท์ชัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม. เขต 22
278
2382532866
เด็กชายวิรพัฒน์  ลักษณศรี
ม.1
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
279
2382520469
เด็กชายวุฒิภัทร  หงษ์ชุมแพ
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
สพม. เขต 22
280
2382520201
เด็กชายศตวรรษพร  ศรีวรสาร
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
2382532569
เด็กหญิงศภากร  เมืองขันธ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
สพม. เขต 23
282
2382532571
เด็กหญิงศรอนงค์  แก้วอุ่นเรือน
ม.3
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
สพม. เขต 23
283
2382520202
นายศรัณยพงศ์  สานุศิษย์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
284
2382521045
เด็กหญิงศลินา  บัวหลวง
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
สพม. เขต 22
285
2382531512
เด็กหญิงศศิธร  บุตราช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สพม. เขต 23
286
2382532869
เด็กหญิงศศินันธา  แก้วลอดหล้า
ม.2
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
287
2382520206
เด็กหญิงศศิวิมล  ป้องหลักคำ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
288
2382520943
นายศิรชัช  พรมภาพ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
289
2382520208
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธนากรจักร์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
290
2382520944
เด็กหญิงศิราสินี  ธงยศ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
291
2382532284
เด็กชายศิริโรจน์  จิกจักร์
ม.3
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
สพม. เขต 23
292
2382530125
เด็กชายศิวนารถ  วงศ์สาพาน
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
293
2382520473
เด็กชายศิวเรศ  นากรณ์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
สพม. เขต 22
294
2382520210
เด็กชายศิวัฒน์  อินาลา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
295
2382530126
นายศุภกฤต  อุ่นสากล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
296
2382520945
เด็กชายศุภกิตติ  เพียรชนะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
297
2382520946
เด็กชายศุภมงคล  สายสมบัติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
298
2382520215
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนสุริวงศ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
299
2382530921
เด็กชายสมบัติ  พรมพัณฑิต
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
สพม. เขต 23
300
2382520477
เด็กชายสรวิชญ์  โสมแพง
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
สพม. เขต 22
301
2382533522
เด็กชายสรวิชย์  ฤทธิธรรม
ม.1
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สพม. เขต 23
302
2382530130
เด็กชายสหชาติ  โมราราช
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
303
2382520220
เด็กหญิงสิตานันท์  พิมพ์พงษ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
304
2382534008
เด็กชายสิทธิพงษ์  รุ่งหนองกระดี่
ม.3
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สพม. เขต 23
305
2382520229
เด็กชายสิริโชค  จงธนโชติ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
306
2382520228
นางสาวสิริวัฒนา  สุทธะมา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
307
2382532883
เด็กหญิงสุชัญญา  วรรณทวี
ม.2
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
308
2382531539
นางสาวสุชาวดี  สอนวงษา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สพม. เขต 23
309
2382534338
นางสาวสุพรรณวิษา  เยาวะสี
ม.3
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
สพม. เขต 23
310
2382531202
เด็กหญิงสุพรรณษา  ไพลดำ
ม.2
โรงเรียนร่มเกล้า
สพม. เขต 23
311
2382530975
เด็กหญิงสุพัตรา  ผิวผ่องศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
สพม. เขต 23
312
2382520949
เด็กหญิงสุพิชญา  ฤทธิ์มนตรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
313
2382534024
เด็กหญิงสุภาวิดา  งันปัญญา
ม.1
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สพม. เขต 23
314
2382530990
เด็กชายสุริโย  หลุ่มโสม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
สพม. เขต 23
315
2382520238
นางสาวอชิรญา  แก้วไหล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
2382520950
เด็กชายอชิรวัฒน์  สลางสิงห์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
317
2382530132
เด็กหญิงอติกานต์  ศักดิ์สิทธิโชค
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
318
2382532891
เด็กชายอติวิชญ์  นามเดช
ม.3
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
319
2382520240
นางสาวอทิตยา  ลุนลาน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
320
2382520951
เด็กชายอนรรฆ  ชวติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
321
2382530134
เด็กหญิงอนัญจนา  สังหมื่นเหม้า
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
322
2382532893
เด็กหญิงอนุธิดา  อาลัย
ม.1
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
323
2382531997
เด็กชายอภิชิต  กวีพิชชาพัชร
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
สพม. เขต 23
324
2382530138
เด็กชายอภิลักษณ์  ทรายขาว
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
325
2382530139
นายอภิวัฒน์  วัฒนาเนตร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
326
2382520245
นางสาวอรจิรา  เขียวขำ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
327
2382530140
เด็กหญิงอรณิชา  ดวงก้งแสน
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
328
2382520953
เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม. เขต 22
329
2382520247
เด็กหญิงอรัญญา  พ่อบำรุง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
330
2382530141
เด็กหญิงอรุณีพร  จูจรูญ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
331
2382533610
เด็กหญิงอวัสสดา  ธุระนนท์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สพม. เขต 23
332
2382530142
เด็กหญิงอัครยา  อัครจันทร์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
333
2382520248
เด็กชายอัครวัฒน์  ม่วงคำหมื่น
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
334
2382532898
เด็กหญิงอัจฉริยา  สีโสดา
ม.3
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23
335
2382530143
เด็กหญิงอาทิตยา  มูลดี
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม. เขต 23
336
2382520251
นางสาวอินทิรา  ป่าไม้ทอง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม. เขต 22
337
2382532903
เด็กหญิงอินธุอร  อ่อนละมุล
ม.2
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม. เขต 23